Filozofie školy

V naší mateřské škole jsme se rozhodli pracovat podle modelového programu „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“, který je garantován Státním zdravotním ústavem a je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Stěžejním cílem programu „Škola podporující zdraví“ a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a k praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Program MŠPZ jsme si zvolili, protože cítíme, jak moc je důležité zdraví pro život jedince. Přičemž zdraví nechápeme jen jako projev nemoci, ale jako výslednici vzájemných vztahů zdraví tělesného, duševního, sociálního a duchovního, vzájemných vztahů jednotlivce a komunity, jednotlivce a světa ve smyslu společenském i přírodním.

Naše mateřská škola navíc má již předem dané některé podmínky, které plně vyhovují filozofii programu – věkově smíšené třídy, rozmanitost okolní přírody, výborná spolupráce se strategickými partnery školy (rodiče, zřizovatel, základní škola), chuť pracovníků školy nejen něco měnit, ale i hledat stále nové cesty, které budou ku prospěchu celého společenství školy. Mateřská škola se stává vhodným místem, kde můžeme dítě vybavit zdravými návyky, dovednostmi a postoji, na kterých může stavět později.

Součástí filozofie školy je také naše motto, kde „Báječnej svět“ představuje tyto ukazatele:

 

B = BOHATÉ PROŽITKY A PODNĚTY K ROZVOJI OSOBNOSTI

Á = AKCEPTUJEME POTŘEBY DĚTÍ

J = JISTOTA A BEZPEČÍ

E = EMPATIE

Č = ČAS NA HRANÍ, UČENÍ, SPANÍ, POZOROVÁNÍ

N = NASLOUCHÁNÍ

E = EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

J = JASNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ PRO VŠECHNY

 

S =SOUNÁLEŽITOST; SPOLUPRÁCE; SAMOSTATNOST

V = VZÁJEMNÝ RESPEKT

Ě = ERUDOVANÁ UČITELKA

T = TVOŘIVOST

Comments are closed.