Školní vzdělávací program

FORMÁLNÍ KURIKULUM – tematicky uspořádané (vzdělávací obsah)

TÉMA: 

 Charakteristika: S pohádkami poznej svět

Pohádky a příběhy mají v období předškolního věku nezastupitelný význam. Proto jsme se rozhodli na pohádkách a příbězích postavit naše formální kurikulum. Pohádky a příběhy umožňují dětem seznamovat se s okolním světem, který se chystají objevovat a chápat. Příběhy jim pomohou ukázat cestu, jak řešit určité situace, jak si poradit s emocemi a prožitky. Budeme podporovat zdravé sebevědomí dětí, aby se nebály objevovat nové, nebály se překážek a neztrácely naději. Důležité je, aby  zažívaly radostné okamžiky a měly optimistický pohled na svět.

 Podtéma: S KÝM SE VYDÁM ZA POHÁDKOU

 Charakteristika podtématu:

Události, příběhy spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě prožívá, i těch, s nimiž se setkává. Seznamování s lidským tělem, poznávání částí lidského těla a jeho funkcí, rozlišování pohlaví.

 Činnostní charakteristika:

 Budeme poznávat sami sebe- to jak vypadáme, jakou značku máme ve školce, jméno a příjmení, adresu, kde bydlíme, kdo bydlí se mnou doma, co dokážu sám, a co ještě s pomocí ostatních. Pokusíme se popsat některé svoje vlastnosti, a jaká je moje role – ve školce (role staršího či mladšího kamaráda, role předškoláka), doma, a co s touto rolí souvisí. Svoje dovednosti uplatníme ve prospěch společenství mateřské školy.                                  K poznávání sama sebe a pochopení ostatních kamarádů, nám pomohou hry na rozvoj empatie, rozlišování emočních stavů, a hledání příčin, co tyto emoční stavy způsobuje. Vytvoříme si příležitosti k tanci, zpěvu, hudbě, pohybu. Zaměříme se na správné držení tužky. Podpoříme autonomnost v tvořivých činnostech dětí.

 Kompetence u dítěte na konci předškolního období:

 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat

3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí

3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte ve svém věku

4/2 Dovede označit svoje potřeby, přizpůsobit jim své chování

4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní a dokončuje ji

5/1 Poznáním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech

5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí

5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce, dovede je rozpoznávat a pojmenovat

5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi

6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití

 Podtéma: JSME SOUČÁSTÍ PŘÍBĚHŮ

 Charakteristika podtématu:

Události, příběhy spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společenstvích, ve kterých dítě žije – související s průběhem života. Pěstování tolerance vůči jakékoliv odlišnosti.

 Činnostní charakteristika:

Pomocí pohádek a příběhů se naučíme znát a dodržovat pravidla chování v různých prostředích (ve školce, ve škole, v divadle, v dopravním provozu,…). Zařazováním prosociálních a kooperativních her i dramatizací pohádek a příběhů podpoříme přátelské chování a spolupráci mezi dětmi. Budeme poznávat různorodosti kultur, ras, etnik (symboly státu, obce, tradiční jídla, jazyk, pohádky,…). Prožijeme si oslavy různých významných dnů (Vánoce, Velikonoce, svátky, narozeniny, …). Sdělíme si události a příhody, které se nám staly. Používat budeme aktivně bohatý slovník. Spontánně a s prožitkem si zazpíváme a zatančíme. Prožívat budeme sounáležitost s různými společenstvími (třída, rodina,…). Cílem také bude vytváření povědomí o různých zaměstnáních a řemeslech. Půjdeme se podívat do různých prostředí, kde se děti seznámí s některými povoláními. Své představy vyjádříme pohybem, slovně, výtvarnými a hudebními činnostmi.

 Kompetence u dítěte na konci předškolního období:

 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků

5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly

5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace

6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování

6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor

6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými

6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí

6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba

7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími

7/3 Chová se vstřícně a je ochotno pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých

7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti

7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování

 Podtéma: NASLOUCHEJ A POMÁHEJ

 Charakteristika podtématu:

Události, příběhy při nichž vznikají záměrné aktivity ovlivňující prostředí i komunitu, v nichž dítě žije. Aktivita, aktivní přístup. Praktické řešení problémů.

 Činnostní charakteristika:

Děti budou mít možnost aktivně se účastnit na projektech a činnostech, které škola vyvíjí ve prospěch ochrany životního prostředí. Důležité bude poznávání a zkoumání prostředí tak, abychom dokázali posuzovat známé lidské aktivity z hlediska jejich důsledku pro další lidi a prostředí. Budeme hledat odpovědi na otázky typu: Co se stane, když odhodím papír na zem,…auto pojede po lesní cestě,…Budeme si všímat pořádku i nepořádku kolem sebe a aktivně se přičiníme o „Zdravou přírodu“. Začneme nejdříve ve třídě, pak na zahradě školy a nakonec se zaměříme na les, potok, rybník či moře. Naučíme se orientovat v prostoru, používat prostorové vztahy a pojmy, správně třídit podle dané vlastnosti, stavět z konstruktivních stavebnic. Zařadíme vyprávění příběhů, seznamování a přednášení říkadel a básní. Zjistíme, že vše se časem vyvíjí a proměňuje (počasí, čas, růst rostlin, lidí,…). Důležité budou aktivity, které podpoří prostředí třídy a její komunitu. Budeme improvizovat, domýšlet a nalézat řešení problémů, které napomohou k pocitům bezpečí, sounáležitosti a kamarádství. Vytvoříme si pravidla soužití. Naučíme se základním pravidlům komunikace. Své představy a fantazii využijeme při hře, při výtvarných či hudebních činnostech.

 Kompetence dítěte na konci předškolního období:

 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody

3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti

3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problém bude řešit někdo jiný

3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby

3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování

4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a vysvětlit proč

5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit

5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže

6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody

 Podtéma: POJĎ A POZNEJ TAJEMSTVÍ

 Charakteristika podtématu (záměr):

Události, příběhy spojené s přírodními ději a jevy zaměřené na poznávání jejich podstaty, dopady na prostředí a obyvatele, které v něm žijí.

 Činnostní charakteristika:

Při poznávání přírody budeme zapojovat všechny smysly. Přírodě budeme nejen naslouchat, pozorovat, ale i chránit. Vypravíme se do blízkého prostředí okolní přírody, kde budeme mít možnost sledovat nejen její změny, ale i její rozmanitost. Objevíme, co je součástí nejrůznějších ekosystémů. Jako správní objevitelé budeme zkoumat, experimentovat, manipulovat a tvořit s předměty, které nám příroda poskytne. Nezapomeneme na práce s encyklopediemi, s literárním textem a písničkou. O všem, co zjistíme a objevíme, se podělíme v rozhovoru, diskuzi a ve vyprávění. Své objevy, poznatky a zážitky využijeme při kreativních a tvůrčích aktivitách. Pohybové schopnosti budeme rozvíjet a zdokonalovat nejen ve třídě, ale využijeme i okolní přírody, která má své neopakovatelné kouzlo, kde se dá hrát, tvořit, dovádět, ale i relaxovat. Budeme společně prožívat vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou.

Kompetence dítěte na konci předškolního období:

 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat

1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát

2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví

7/1 Chce poznávat své okolí, svět

7/3 Chová se vstřícně a je ochotno pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých

7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se

7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou x živou

7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje

 Podtéma: CHCEŠ TAJEMSTVÍ ODKRÝVAT, SNAŽ  SI ZDRAVÍ OHLÍDAT 

 Charakteristika podtématu (záměr):

Události, příběhy spojené s vytvářením zdravého životního stylu, osvojováním zdravých životních návyků z hlediska holistického pojetí zdraví. Osvojování poznatků o tom, co zdraví podporuje, ochrana zdraví před nebezpečnými vlivy.

 Činnostní charakteristika:

Budeme hledat souvislosti mezi tím, co všechno ovlivňuje zdraví nás a okolí, a jak si máme zdraví chránit. Budeme zkoumat nejen potraviny, škodlivé látky, ale i další vlivy, které mohou ohrožovat naše zdraví (přílišný hluk, televize, PC,…). Svoji kreativitu zapojíme při vytváření např. pyramidy zdravé výživy anebo lidského těla. Při našem poznávání budeme určovat chuť, vůni, barvu potravin. Potraviny budeme také třídit podle různých hledisek. K ochraně zdraví nám pomůže také každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny, stolování a sebeobsluhy. Zařadíme námětové hry na téma nemoc a úraz, jeho léčení, ošetření a tématické vycházky k lékárně, k ordinaci lékaře, k hasičské zbrojnici. V rámci rozhovorů, asociačních a diskusních kruhů budou mít děti možnost nejen vyprávět, ale i sdílet zážitky spojené s nehodou, s nemocí, s pobytem v nemocnici. To vše nám pomůže k pochopení, co všechno je zdraví, a jak lze zdraví chránit. V rámci her v roli budeme rozlišovat podle výrazu obličeje, podle hlasu a způsobu řeči jednotlivé emoční stavy, a jak tyto emoční stavy souvisí se zdravím. Důležitou součástí budou praktické činnosti na bezpečné chování v silničním provozu. V rámci tohoto podtématu budeme provádět nejrůznější pokusy a experimenty (vypařování vody, koloběh vody, růst rostlin,…), které nám umožní pochopit důležitost „zdravé“ přírody na její okolí ( ekosystémy, zvířata, lidi,…).

 Kompetence dětí na konci předškolního období:

 1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale i duševním a tyto potíže spolu mohou souviset

1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý na jeho zdraví

1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislosti a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech)

2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje

2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit

2/4 Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu

2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody

2/6 Má vytvořenou představu o zdravé výživě

4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny

4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost

5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívá k dobré náladě a spokojenosti

 Tematické části:

Jednotlivé tematické části nejsou součástí školního vzdělávacího programu, ale jsou

zpracovány na třídách v třídních vzdělávacích programech. Tento způsob práce vyhovuje

konkrétním podmínkám jednotlivých tříd, ale i pedagogům, kteří mohou pružně reagovat na

aktuální situaci ve třídě, na potřeby dětí i na dynamiku a stupeň rozvoje a učení dětí ve třídě.

Proto jsou stanovena pravidla pro tvorbu třídních vzdělávacích programů.

 

Comments are closed.